Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Nuostatai

Atnaujinta: 2015 sausio 13

BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biržų „Saulės“ gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Biržų „Saulės“ gimnazijos (toliau-Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos bendruomenės narių teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Biržų „Saulės“ gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190546110.
3. Gimnazijos įsteigimo data – 1917 m. Gimnazijos veiklos pradžia – 1917 m. lapkričio 20 d.
4. Veiklos laikotarpiai:
1917–1919 m. Biržų „Saulės“ gimnazija;
1919–1934 m. Biržų valstybinė gimnazija;
1934–1940 m. Prezidento Antano Smetonos Biržų valstybinė gimnazija;
1940–1941 m. Biržų Juliaus Janonio gimnazija;
1941–1949 m. Biržų valstybinė gimnazija;
1949–1956 m. Biržų 1-oji vidurinė gimnazija;
1956–1959 m. Biržų Juliaus Janonio vidurinė mokykla;
1959–1990 m. Biržų Juliaus Janonio vidurinė mokykla-internatas;
1990–1994 m. Biržų 4-oji vidurinė mokykla;
1994 m. įsteigtos realinio ir humanitarinio profilio gimnazijos klasės;
1995–1998 m. Biržų „Saulės“ vidurinė mokykla;
1998 m. Biržų „Saulės“ gimnazija.
5. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
6. Gimnazijos savininkas – Biržų rajono savivaldybė.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba.
8. Gimnazijos buveinė – Vytauto g. 32, LT-41140 Biržai.
9. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
10. Gimnazijos tipas – gimnazija, kodas 3125.
11. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija, kita – gimnazijos tipo suaugusiųjų gimnazija.
12. Mokymo kalba – lietuvių.
13. Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymosi formos.
14. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, neakivaizdinis, individualus, savarankiškas.
15. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas.
II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

16. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
17. Gimnazijos švietimo veiklos sritys:
17.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
17.2. kitos veiklos rūšys:
17.2.1. pagrindinis ugdymas antroji dalis, kodas 85.31.10;
17.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
17.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
17.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
17.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
18.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
18.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
18.4. kitas niekur kitur nepriskirtas, keleivių sausumos transportas, kodas 49.39;
18.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
18.6. kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;
18.7. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;
18.8. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;
18.9. muziejų veikla, kodas 91.02;
18.10. kraštovaizdžio tvarkymas, kodas 81.30;
18.11. pastatų remontas, restauravimas, kodas 41.20.20.
19. Gimnazijos veiklos tikslas: kurti šiuolaikišką, saugią, atvirą, demokratišką mokyklą, teikiančią kokybišką išsilavinimą, atitinkantį mokinių poreikius, orientuotą į prasmingą tolesnį mokymąsi ir aktyvų gyvenimą besikeičiančioje visuomenėje, suteikiantį asmeniui dorinės, sociokultūrinės, pilietinės brandos pagrindus.
20. Gimnazijos veiklos uždaviniai:
20.1. teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
20.2. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui geriausiais ugdymo(si) būdais ir metodais įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis;
20.3. teikti mokiniams švietimo pagalbą;
20.4. užtikrinti sveiką ir saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokymo(si) aplinką.
21. Gimnazijos funkcijos:
21.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus;
21.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
21.3. vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
21.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.5. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
21.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;
21.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
21.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, kursus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
21.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
21.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
21.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
21.13. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje ir pavėžėjimą į Gimnaziją ir atgal;
21.14. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.15. kuria Gimnaziją kaip vietos bendruomenės židinį;
21.16. vykdo smurto, prievartos apraiškų ir kvaišalų vartojimo prevencijos priemones;
21.17. atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
21.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
22.5. stoti ir jungtis į asociacijas bei organizacijas, dalyvauti jų veikloje;
22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
22.7. vykdyti neformaliojo ugdymo programas;
22.8. teikti švietimo pagalbą;
22.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
23. Gimnazijos privalo:
23.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
23.2. užtikrinti kokybišką ugdymo, neformaliojo švietimo programų vykdymą;
23.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei, viešai skelbti informaciją apie Gimnazijos veiklą;
23.4. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą, sutartų įsipareigojimų vykdymą;
23.5. užtikrinti geros kokybės švietimą;
23.6. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;
23.7. sudaryti higienos normą atitinkančias ugdymo sąlygas;
23.8. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
24. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
24.1. Gimnazijos direktoriaus patvirtintas Gimnazijos strateginis veiklos planas, parengtas teisės aktų nustatyta tvarka;
24.2. Gimnazijos direktoriaus patvirtintas Gimnazijos metinis veiklos planas, parengtas teisės aktų nustatyta tvarka;
24.3. Gimnazijos direktoriaus patvirtintas Gimnazijos ugdymo planas, parengtas teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria ir atleidžia teisės aktų numatyta tvarka Biržų rajono savivaldybės taryba. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Biržų rajono savivaldybės tarybai.
26. Direktorius:
26.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano, Gimnazijos švietimo programų rengimui ir įgyvendinimui;
26.2. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, Gimnazijos veiklos programai vykdyti;
26.3. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;
26.4. tvirtina Gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
26.5. priima mokinius Biržų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
26.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
26.7. stebi, analizuoja, vertina Gimnazijos veiklą, ugdymo rezultatus;
26.8. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos mokiniams teikimu;
26.9. užtikrina ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, geros kokybės švietimą;
26.10. organizuoja Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių projekto rengimą, svarstymą ir suderinęs su Gimnazijos taryba, jas tvirtina;
26.11. kartu su Gimnazijos taryba nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą; rūpinasi Gimnazijos palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius Gimnazijos bendruomenės santykius, užtikrina sprendimų priėmimo skaidrumą;
26.12. užtikrina Mokytojų etikos normų laikymąsi;
26.13. kuria saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;
26.14. organizuoja ugdymo pasiekimų patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
26.15. inicijuoja Gimnazijos veikos įsivertinimo vykdymą;
26.16. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
26.17. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
26.18. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;
26.19. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
26.20. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, jos veikimą ir tobulėjimą;
26.21. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
26.22. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams užtikrina galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
26.23. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
26.24. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja tėvų pedagoginį švietimą, bendradarbiauja su pagalbą mokiniui, mokytojui, Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis;
26.25. organizuoja mokymo sutarčių su mokiniais sudarymą ir atsako už sudarytų sutarčių laikymąsi;
26.26. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Gimnazijos rėmėjais, vietos bendruomene, inicijuoja socialinės partnerystės tinklo kūrimą;
26.27. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose, rūpinasi tarptautiniais gimnazijos ryšiais;
26.28. kontroliuoja, kaip laikomasi darbų ir žmogaus saugos reikalavimų;
26.29. organizuoja informacijos apie Gimnaziją (vykdomas programas, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatus, gimnazijos pasiekimus, tradicijas ir pan.) rengimą ir skelbimą;
26.30. užtikrina, kad Gimnazijos teritorijoje nebūtų vartojama tabakas, alkoholis, narkotinės, psichotropinės ir kitos psichoaktyvios medžiagos, nebūtų jomis prekiaujama bei platinama šia tema nelegali literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai;
26.31. tvirtina mokinių elgesio taisykles, nustatančias mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
26.32. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kuris patyrė smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
26.33. gali skirti mokiniui už elgesio normų pažeidimą drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;
26.34. gali kreiptis Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo numatyta tvarka į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;
26.35. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;
26.36. vykdo kitas teisės aktuose ir Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
27. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
28. Laikinai nesant Direktoriaus Gimnazijoje (sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu) jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kurios pareigybės aprašyme ši funkcija įrašyta arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.
29. Gimnazijoje sudaromos Metodinė taryba ir metodinės grupės:
29.1. Metodinė taryba – tai Gimnazijos metodinių grupių pirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinę veiklą, skatina Gimnazijos pedagoginius darbuotojus tobulinti savo dalykines kompetencijas, jungia juos mokymo dalyko strategijoms kurti, ugdymo turinio kaitai įgyvendinti, ugdymo procesui organizuoti, kad mokiniai galėtų įgyti ir puoselėti savo kūrybines ir fizines galias;
29.2. metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nutarimai priimami dalyvaujančių asmenų balsų dauguma. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių;
29.3. metodinė grupė – tai Gimnazijoje dirbančių mokytojų grupė, kurios nariai yra vieno ar kelių ugdymo(si) sričių dalykų specialistai;
29.4. metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas;
29.5. metodinių grupių veiklą koordinuoja Metodinė taryba;
29.6. metodinės grupės skirtos planuoti ir aptarti ugdymo turinį, programas, ugdymo(si) metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo(si) procese, pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais ir uždaviniais, kartu siekti mokymosi pažangos.
V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA
30. Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Gimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir Gimnazijos tradicijomis.
31. Gimnazijos taryba yra aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams.
32. Gimnazijos taryba sudaroma Nuostatuose patvirtinta rinkimų procedūra, laikantis demokratinių rinkimų principų – procedūros aiškumo ir skaidrumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiškumo.
33. Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokytojai, 5 mokiniai ir 5 mokinių tėvai.
34. Gimnazijos taryba renkama trejų metų kadencijai kiekvienais metais pakeičiant išvykusius arba atsistatydinusius tarybos narius.
35. Tėvus į Gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – visuotinis mokinių susirinkimas.
36. Gimnazijos tarybos pirmininką ir sekretorių slaptu balsavimu renka tarybos nariai. Gimnazijos direktorius negali būti tarybos pirmininkas. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina direktorius.
37. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybos nutarimai įsigalioja juos patvirtinus direktoriui.
38. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos išrinkusiems bendruomenės nariams.
39. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
40. Gimnazijos tarybos funkcijos:
40.1. nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, ugdymo organizavimo tvarką, aprobuoja Gimnazijos veiklos planus, nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą ir kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
40.2. aptaria siūlymus dėl mokymo priemonių ir vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
40.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
40.4. vertina Gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
40.5. mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus;
40.6. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
40.7. skiria atstovus į atviro konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją ir atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
40.8. kontroliuoja Gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;
40.9. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, pavaduotojai, gimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkai ir kiti pedagoginiai darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
42. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma.
43. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso Mokytojų tarybos pirmininkui.
44. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
45. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kurios veiklos nuostatus tvirtina direktorius.
46. Mokinių taryba renkama vieneriems metams. Mokinių tarybos nariai – atviru balsavimu klasėse išrinkti klasių seniūnai.
47. Mokinių tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių renka Mokinių tarybos nariai. Mokinių tarybos posėdžiai yra kviečiami esant reikalui, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
48. Nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 jos narių.
49. Mokinių tarybos funkcijos:
49.1. atstovauja ir gina mokinių interesus, bendradarbiaudama su mokyklos administracija, Mokytojų taryba, Gimnazijos taryba; formuoja vieningą mokinių bendruomenę;
49.2. inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo(si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, savanorių ir socialinės veiklos, dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į gimnazijos tarybą;
49.3. rūpinasi Vidaus tvarkos taisyklių laikymusi gimnazijoje.
50. Mokinių taryba savarankiškai tvarko savo dokumentus.
51. Mokinių tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems gimnazijos mokiniams.
52. Gimnazijoje gali veikti klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo klasių susirinkime. Klasių tėvų komitetai kartu su klasių auklėtojais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias problemas.
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO
APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
53. Gimnazijos darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš darbo direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Darbo apmokėjimo tvarką Gimnazijos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimai.
55. Gimnazijos vadovai, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
56. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka .
57. Gimnazijos lėšos:
57.1. valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimai, kuriais disponuojama pagal patvirtintą sąmatą teisės aktų nustatyta tvarka;
57.2. kitos lėšos: specialiųjų programų (lėšos gautos už teikiamas papildomas paslaugas, iš sporto salės, kabinetų, valgyklos paslaugų tiekimo nuomos ir kita), tikslinės lėšos (parama, programoms ir projektams finansuoti skirtos lėšos) ir kitos teisėtai gautos lėšos, Gimnazija yra paramos gavėja ir gali gauti iš lėšų iš įvairių fondų, programų, fizinių ar juridinių asmenų.
58. Gimnazija savarankiškai sprendžia, kaip naudoti rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Finansines operacijas vykdo Gimnazijos buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
60. Buhalterinę apskaitą Gimnazija organizuoja, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro ir teikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
61. Gimnazijos finansinė veikla prižiūrima ir kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
62. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Biržų rajono savivaldybės administracija, prireikus pasitelkiami išorės vertintojai. Valstybinę veiklos priežiūrą atlieka Švietimo ir mokslo ministerija.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
63. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus aprobuoja Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos steigėjas.
64. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Gimnazijos steigėjo, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.
65. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.
66. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages