Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Biblioteka

Atnaujinta: 2021 vasario 23

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su savo informacine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Mokyklos biblioteka vykdo edukacines bei informacines funkcijas.

Gimnazijos biblioteką sudaro abonementas, bendroji skaitykla, vadovėlių saugykla. Joje dirba du darbuotojai. Biblioteka naudojasi daugiau negu 500 skaitytojų. Joje komplektuojama naujausia bibliografinė-informacinė literatūra, žinynai, žodynai, enciklopedijos, programinė, pažintinė literatūra, prenumeruojama spauda. Fonduose sukaupta daugiau negu 18 000 egz. knygų,  yra atskiras vadovėlių fondas.

Skaitykloje yra 28 darbo vietos, 4 iš jų  kompiuterizuotos, su internetine prieiga. Yra kopijavimo aparatas-skeneris-spausdintuvas. Mokiniai ir mokytojai turi galimybę nemokamai kopijuoti ir spausdinti reikiamą medžiagą.

Lankytojai gali  skaityti periodinius leidinius, ieškoti reikalingos informacijos knygose, žinynuose, enciklopedijose, internete. Mokiniai gali ruošti namų darbus, projektus, savarankiškai gilinti žinias, žiūrėti TV laidas, video –.yra televizorius, video aparatūra, DVD grotuvas. Skaitykloje neretai vyksta ir pamokos. Pamokų metu klasės grupėmis gali naudotis informacinėmis technologijomis: kompiuteriniais žodynais, elektroniniu paštu, internetu, žiūrėti video medžiagą, atlikti įvairias kūrybines užduotis naudodamiesi bibliotekos fondais: žodynais, žinynais, enciklopedijomis.

Skaitykloje (pagal galimybes ir poreikius) vedamos popietės, rengiamos įdomios mokinių darbų parodos,  organizuojami susitikimai ir kiti renginiai. Čia  veikia gimnazijos karjeros centras, mokiniai gali rasti reikiamą informaciją apie profesijas. Skaitykloje įrengti skyreliai, kurie  papildomi naujausia literatūra:  „Mokytojams ir klasių vadovams“, „Informacija apie studijas, karjerą, profesijas“.

Biblioteka dalyvauja ugdymo procese ugdydama informacinius gebėjimus, kuriais remiasi probleminis (projektinis) mokymas, bendradarbiaudama su mokytojais informacijos paieškoje, pamokų ir renginių organizavime.

Biblioteka taip pat bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis, domisi jų darbo metodais, dalijasi patirtimi.

Biblioteka padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas.

 

BIRŽŲ “SAULĖS” GIMNAZIJOS APRŪPINIMO  VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA 2012 M.

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros įsigijimo  tvarką nustato LR Švietimo ir mokslo  ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas“, LR  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368 „Švietimo aprūpinimo standartai“.

2. Ši tvarka nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros įsigijimą iš moksleivio krepšelio lėšų, skirtų  vadovėliams ir mokymo priemonėms, panaudojimą.

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo tarpsniui arba klasei, ugdymo sričiai, integruotam kursui, dalykui arba moduliui. Mokiniui skirta daugkartinio naudojimo mokymo priemonė, turinti metodinę sąrangą.

Naujas vadovėlis (naujas vadovėlio komplektas) – pirmą kartą leidžiamas vadovėlis (vadovėlio komplektas) arba vadovėlis (vadovėlio komplektas), kurio turinys atnaujintas daugiau nei 30 proc.

Vadovėlio komplektas – vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios mokymo priemonės, kurias sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė struktūra.

Mokymo priemonės  – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) reikalingos spausdintos ar skaitmeninės priemonės, daiktai, medžiagos ir įranga, mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai.

3.1. Vadovėlį papildančios (spausdintos ar skaitmeninės) mokymo priemonės, kurios papildo ir konkretizuoja vadovėlio medžiagą, skatina aktyvią mokinio veiklą, diferencijuoja užduotis, individualizuoja mokinių darbą.

3.2. Daiktai, medžiagos ir įranga (programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos darbo, kūrybos,  informacinės,  vaizdinės priemonės, kompiuteriai, kompiuterių įranga ir kita.)

3.3. Specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės,  skaitmeninės mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), parengtos ar pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

3.4. Skaitmeninės mokymo priemonės, kurios padeda ugdymo procese naudoti informacinių ir komunikacinių technologijų teikiamas galimybes.

3.5.  Ugdymo procesui reikalinga literatūra (programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, jaunimo, klasikinė, metodinė literatūra, kultūros, švietėjiški ir mokslo populiarinimo leidiniai).

3.6.  Mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai.

 II. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ IR LITERATŪROS ĮSIGIJIMAS

4. Gimnazija užsako bendrojo lavinimo dalykų vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą iš Galiojančių  bendrojo  lavinimo  dalykų  vadovėlių  sąrašų,  skelbiamų informaciniame leidinyje (kasmet) „Švietimo naujienose“,  ŠMM interneto svetainėje ir Švietimo aprūpinimo centro interneto svetainėje.

5. Už moksleivio krepšelio lėšas gimnazija užsisako pirmiausiai  naujai išleistus ir mokymui bei ugdymui skirtus vadovėlius.

6. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams įsigyti gimnazija gali įsigyti:

6.1. Naujai išleistus ugdymo procesui pritaikytus vadovėlius.

6.2. Papildyti vadovėlių fondą jau turimais vadovėliais (pasikeitus  mokinių skaičiui).

7. Už moksleivių krepšelio lėšas,  skirtas mokymo priemonėms įsigyti, gimnazija gali pirkti:

7.1. Vadovėlių komplektų dalis (knygas mokytojui, testus, chrestomatijas, skaitinius, uždavinynus).

7.2. Mokomąsias skaitmenines priemones (MKP, CD), kompiuterines programas įrašytas į galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių priemonių sąrašus.

7.3. Dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, informacinių ir vaizdinių priemonių.

7.4.  Specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), parengtos ar pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

7.5. Ugdymo procesui reikalinga programinę, mokslo-populiariąją, jaunimo, klasikinę, metodinę literatūrą.

7.6. Mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai.

8. Moksleivio krepšelio lėšos, skirtos vadovėliams ir mokymo priemonėms, nenaudojamos pratybų sąsiuviniams. Šias priemones mokiniai įsigyja už asmenines lėšas.

 III. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, LITERATŪROS  UŽSAKYMO IR PRIĖMIMO BŪDAI

9. Mokytojai supažindinami  su siūlomais užsisakyti vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra bei jų anotacijomis (el.paštu, mokytojų kambaryje skelbiama informacija, informacine medžiaga pateikiama  metodinėms grupėms).

10. Kiekvieno dalyko mokytojai, atsižvelgdami į gimnazijos poreikius ir galimybes, pasirengia dalykui mokyti reikalingų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašus.

11. Metodinėse grupėse mokytojai aptaria norimus užsisakyti  vadovėlius, mokymo priemones, literatūrą ir pageidavimus pateikia bibliotekos vedėjai.

12. Bibliotekos vedėja peržiūri mokytojų užsakymus, esamą vadovėlių situaciją ir suderina užsakomų vadovėlių skaičių su skirtu mokinio krepšelio limitu, atsižvelgdama į gimnazijos ugdymo programų poreikius ir prioritetus.

13. Parengiamas vadovėlių užsakymų projektas.

14. Vadovėlių užsakymo projektas aptariamas metodinėse grupėse, gimnazijos taryboje.

15. Gimnazijos tarybai pritarus, tvirtinamas gimnazijos įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros sąrašas.

16. Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimas vykdomas  vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

17. Gimnazija pasirašo dėl vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros pirkimo-pardavimo sutartis su leidyklomis ir pateikia užsakymus leidėjams (tiekėjams) arba jų įgaliotoms institucijoms, susitaria dėl pristatymo į gimnaziją.

18. Apmokėjimas už įsigyjamus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir literatūrą paprastai vykdomas išankstiniu apmokėjimu pagal pateiktus dokumentus. Sąskaitos – faktūros gaunamos su leidiniais.

19. Visi gaunami vadovėliai, mokymo priemonės priimami ir patikrinami pagal lydimąjį dokumentą. Radus siuntoje neatitikimų, apie tai iš karto informuojamas leidėjas ar tiekėjas.

20. Be lydimojo dokumento gauti vadovėliai, jų komplektų dalys, mokymo priemonės užpajamuojami, remiantis direktoriaus įsakymu ir komisijos aktu.

IV. VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ FONDO APSKAITA

21. Į vadovėlių ir mokymo priemonių fondą įeina visi vadovėliai, įtraukti į Galiojančių bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių sąrašą, vadovėlių komplektų dalys, skaitiniai, uždavinių ir pratimų rinkiniai ir kitos mokymo priemonės.

22. Bibliotekoje vedama „Visuminės apskaitos knyga“, „Fondo apskaitos kortelė“ ir „Išdavimo–grąžinimo lapas“.

23. Mokslo metų pradžioje arba jų eigoje vadovėliai ir mokymo priemonės išduodami dalykų mokytojams. Mokytojai vadovėlius išdalina mokiniams, o pasibaigus mokslo metams – surenka, patikrina jų būklę. Jei vadovėliai mokslo metų pabaigoje negrąžinami į saugyklą, jų kiekį ir būklę patikrina bibliotekininkas, dalyvaujant mokytojui. Apie negrąžintus ir sugadintus vadovėlius informuojamas mokyklos bibliotekininkas, išskirtinais atvejais – gimnazijos administracija.

V. VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NURAŠYMAS

24. Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės nurašomos, kai jie netinkami naudoti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus Galiojančių vadovėlių sąrašus, yra sugadinti arba pamesti. Sugadintų ar pamestų vadovėlių vertė turi būti atlyginta.

25. Netinkamus naudoti vadovėlius ir kitas mokymo priemones nurašo gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, surašydama nurašymo aktą.

26. Prie akto pridedamas nurašomų vadovėlių sąrašas, kuriame pateikiami duomenys: autorius pavadinimas, leidimo metai nurašomų vadovėlių kiekis, kaina, suma.

VI. ATSAKOMYBĖ

27. Už vadovėlių ir kitų mokymo priemonių užsakymą, įsigijimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir išdavimą atsakinga mokyklos bibliotekininkė.

28. Už kitų mokymo priemonių: vaizdinių, techninių, demonstracinių, laboratorinių, prietaisų, medžiagų užsakymą, įsigijimą, apskaitą, tvarkymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

29. Už vadovėlius, išduotus dalyko mokytojams atsako mokytojas.

30. Mokinys už pamestą ar sugadintą vadovėlį nuperka tokį patį arba lygiavertį reikalingą mokyklai iš Galiojančių vadovėlių sąrašo.

31. Palikdamas mokyklą, mokinys privalo atsiskaityti už vadovėlius.

32. Mokinys, išvykdamas mokytis į kitą mokyklą, vadovėlius grąžina į biblioteką.

33. Gimnazija, gavusi pranešimą, įrodanti moksleivio atvykimą (išvykimą) vadovėlius, jeigu jie reikalingi, perduoda tokia tvarka:

33.1. Mokykla, kuri nori gauti vadovėlius, rašo prašymą mokyklai, iš kurios mokinys atvyko.

33.2. Mokyklos, turinčios vadovėlius, direktorius rašo įsakymą dėl vadovėlių perdavimo.

33.3. Surašomas perdavimo-priėmimo aktas.

33.4. Moksleiviui, išvykstančiam į kitą rajoną, vadovėliai neperduodami.

 

2016-2017 M.M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS

            

Tikslai:

  1. Dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.
  2. Ruošti mokinius gyventi informacinėje visuomenėje ir ugdyti nuolatinį poreikį naudotis biblioteka.
  3. Ugdyti bendravimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos principais.

 

Uždaviniai:

  1. Užtikrinti efektyvų ir kultūringą skaitytojų aptarnavimą, rūpintis mokinių informacinių įgūdžių ugdymu.
  2. Sudaryti galimybes vartotojams naudotis sukauptais informacijos ištekliais bei kitomis duomenų bazėmis.
  3. Konsultuoti informacinių žinių ir įgūdžių klausimais, atsakyti į bibliografines-informacines užklausas.
  4. Kryptingai formuoti bibliotekos fondo komplektavimą, tvarkymą ir saugojimą.
  5. Tęsti bibliotekos knygų fondo suvedimą į „MOBIS“.
  6. Komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį bendrąsias ugdymo programas.

 

 

Uždavinys Priemonė Laikas
I.Skaitytojų aptarnavimas 1. Formuliarų pildymas. Visus metus
2. Pagalba mokiniams ir mokytojams ieškant reikiamos literatūros, ruošiantis temoms, renginiams.
3. Informacijos paieška pagal lankytojų bibliografines-informacines užklausas pasitelkiant visus turimus informacijos šaltinius (abėcėlinis katalogas, kartoteka, žodynai, žinynai, enciklopedijos, internetas).
4. Naujų skaitytojų supažindinimas su naudojimosi gimnazijos biblioteka ir skaitykla taisyklėmis.
5. Skaitytojų informavimas apie gautus naujus leidinius.
6. Rūpinimasis skaitytojų aptarnavimo kultūra.
II.Informaciniųgebėjimų, kūrybinių bei kultūrinių interesų ugdymas 1. Pokalbiai apie bibliotekos struktūrą, literatūros išdėstymą, katalogus. Visus metus
2. Mokymas naudotis visais galimais informacijos šaltiniais. Visus metus
3. Individuali pagalba renkantis informaciją  savarankiškam mokymuisi, užduotai temai. Visus metus
4. Pagalba mokiniams, besirengiantiems olimpiadoms, konkursams, parenkant reikalingą medžiagą, rengiant projektus. Visus metus
5. Dalyvavimas gimnazijos organizuojamuose projektuose, renginiuose (pagal gimnazijos renginių planą) Visus metus
6. Teminių parodų (žymių datų, rašytojų jubiliejų ir kt.) rengimas (parodų sąrašas keičiamas kalendoriniais metais)§ Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 1d.§ Literatūrinė paroda „Antanui Vienažindžiui – 175“

§ Kalbų diena

§ Literatūrinė paroda „Vladui Šimkui – 80“

§ Literatūrinė paroda „Ramutei Skučaitei – 85“

§ Informacinis stendas „Valdui Adamkui – 90“

§ Literatūrinė paroda „Jurgai Ivanauskaitei – 55“

§ Informacinis stendas „Jonui Basanavičiui – 165“

§ Literatūrinė paroda „Juozui Grušui – 115“

§ Informacinis stendas „Kaziui Griniui  – 150“

§ Belaukiant Kalėdų ir Naujų metų (atvirukų, meno

dirbinių parodėlė)

§ Stendas, skirtas Laisvės gynėjų dienai

§ Literatūrinė paroda „Ievai Simonaitytei – 120“

§ Literatūrinė paroda „Bernardui Brazdžioniui – 110“

§ Literatūrinė paroda „Algimantui Zurbai  – 75“

§ Literatūrinė paroda „Algimantui Mackui – 85“

§ Literatūrinė paroda „Kaziui Bradūnui  – 100“

§ Literatūrinė paroda „Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai – 140“

§ Literatūrinė paroda „Romualdui Lankauskaui – 85“

§ Literatūrinė paroda „Antanui Žukauskui-Vienuoliui – 135“

§ Literatūrinė paroda „Jonui Mikelinskui  – 95“

§ Literatūrinė paroda „Oskarui Milašiui  – 140“

§ Literatūrinė paroda „Lazdynų Pelėdai – 145“

Rugsėjis

Rugsėjis

Rugsėjis

Spalis

Spalis

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Lapkritis

Gruodis

Gruodis

 

Sausis

Sausis

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Vasaris

Kovas

 

Balandis

Balandis

Gegužė

Gegužė

Birželis

Kovo-balandžio mėn.

7. Tradicinė „Knygos diena“ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje 1 klasių moksleiviams.
III. Bendradarbiavimas su mokytojais 1. Pagalba įgyvendinant ugdymo planus, kaupiant, pildant ir tvarkant fondą įvairiose laikmenose. Visus metus
2. Įvairiapusė pagalba administracijai vadybos, edukacijos klausimais (žodinė informacija, informacija raštu, užklausos).
3. Informacijos šaltinių sklaida mokytojams, mokiniams ruošiant naujienų parodas, literatūros sąrašus, aplankus, ruošiant informacinius lapelius.
4. Pagalba pedagogams kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo klausimais (pedagoginės, metodinės literatūros kaupimas, sisteminimas, sklaida).
5. Naujų leidinių gavimas bibliotekoje ir jų sąrašo pateikimas mokytojų kambaryje ir per TAMO
6. Rekomenduojamo skaityti knygų sąrašo koregavimas su dalykų mokytojais.
7. Pagalba mokytojams ieškant dalyko mokymuisi reikalingos literatūros.
8. Su dalykų mokytojais aptariami vadovėlių užsakymo, pirkimo bei jų saugojimo reikalingumo klausimai.
9. Organizuoti  susitikimus su leidyklomis, pristatant naujus vadovėlius ir technines priemones.
10. Dalyvavimas mokytojų metodiniuose susirinkimuose bei posėdžiuose.
11. Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, klasių vadovais ruošiant parodėles, renginius.
12. Bendradarbiauti su informatikos mokytojais informacijos paieškos internete klausimais.
13. Dalyvavimas gimnazijos rengiamuose projektuose, kitų mokyklų projektuose, konferencijose.
14. Teikti teorinę pagalba mokiniams ir mokytojams naudojantis informacinėmis technologijomis.
15. Esant reikalui padėti paruošti reikiamą techniką reikalingą integruotų pamokų, įvairių projektų pristatymui.
IV.Savišvieta, profesinis tobulinimasis 1. Dalyvauti rajono mokyklų bibliotekininkų metodinėje veikloje, skatinti tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius Visus metus
2. Dalyvauti švietimo tarnybos organizuojamuose renginiuose bei seminaruose.
3. Domėtis darbo su kompiuterine bibliotekine programa (MOBIS) pokyčiais, naujomis galimybėmis.
 4. Bendradarbiavimas su rajono mokyklų bibliotekomis, lankymasis jose, domėjimasis jų pasiekimais, patirtimi.
5. Mokymasis naudotis technologijomis.
6. Naujos profesinės literatūros skaitymas.
7. Bendradarbiavimas su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka.
V.Fondų komplektavimas ir tvarkymas 1. Fondų papildymas nauja literatūra. Visus metus
2. Komplektavimas programinės, užklasinio skaitymo, metodinės-pedagoginės, informacinės literatūros
3. Grožinės, informacinės ir ugdymo procesui reikalingos literatūros pirkimo organizavimas.
4. Naujų knygų įrašymas į apskaitos dokumentus, kataloginių kortelių pildymas, knygų sisteminimas, antspaudavimas.
5. Tęsti knygų fondo suvedimą į mokyklų bibliotekų informacinę sistemą „MOBIS“.
6. Abėcėlinio katalogo pildymas.
7. Periodinės spaudos komplektavimas.
8. Neaktualios susidėvėjusios literatūros nurašymas.
9. Einamų fondų ir katalogų tikrinimas, tvarkymas.
10. Susidėvėjusių knygų remontas.
11. Spaudinių klasifikavimas pagal UDK.
12. Vadovėlių fondų tvarkymas.
13. Praradusių aktualumą, susidėvėjusių vadovėlių ir mokymo priemonių nurašymas
14. Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo ir pirkimo organizavimas.
15. Bendradarbiavimas su knygų bei vadovėlių leidyklomis.
16. Dalyvavimas pagal galimybes knygų mugėse, vadovėlių pristatymuose.
VI.Administracinis darbas 1. Bibliotekos darbo planavimas. Visus metus
2. Ataskaitų švietimo skyriui  rengimas.
3. Metinės ataskaitos Bibliotekos steigėjui ir Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centrui rengimas
4. Sąskaitų už įsigytus leidinius tvarkymas, atsiskaitymas.
5. Fondų apsauga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarė

Bibliotekos vedėja

Almida Snukiškienė

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages