Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

MOKINIŲ TAISYKLĖS

Atnaujinta: 2017 vasario 01

Mokinių taisyklės

Mokiniai turi teisę:

 • įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
 • rinktis dalykus ir mokymosi kursą;
 • sulaukę 16 metų savarankiškai apsispręsti dėl tikybos mokymosi;
 • nemokamai naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale, kabinetais, laboratorijomis;
 • ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 • mokytis savarankiškai ir eksternu laikyti bet kurios gimnazijos pakopos baigimo egzaminus;
 • dalyvauti gimnazijos savivaldoje, ugdos grupėse, sekcijose, klubuose,
  būreliuose;
 • burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas ir judėjimus;
 • gauti pašalpą įstatymų numatyta tvarka;
 • gauti psichologinę pagalbą;
 • mokytis užsienyje;
 • mokiniai, baigę arba besimokantys sporto, muzikos, dailės mokyklose pateikę  pažymą iš atitinkamos ugdymo įstaigos gali nelankyti minėtų dalykų pamokų.

 Mokiniai privalo:

 • įgyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų;
 • pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais;
 • laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių;
 • vykdyti gimnazijos vadovybės, mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų nutarimus, kilusius konfliktus spręsti su klasės auklėtoju ar gimnazijos vadovybe;
 • stropiai ir sąžiningai mokytis, lankyti visas pamokas ir jų laiką skirti
  mokymuisi, nevėluoti į pamokas ir kitus renginius;
 • tausoti klasės ir gimnazijos turtą;
 • pamokų metu telefonus laikyti kuprinėse arba kišenėse ir naudoti juos tik mokytojui leidus;
 • nepraleidinėti pamokų. Praleistas pamokas pateisinti gydytojo pažyma tėvų rašteliu arba pranešimu;
 • sportuoti, laikytis asmens higienos reikalavimų, kiekvienais metais iki rugsėjo mėn. 15 d. pasitikrinti sveikatą;
 • atsiskaityti už praleistą be priežasties mokymo kurso dalį;
 • visas paskirtas užduotis atlikti savarankiškai ir sąžiningai. (Pastebėjus, kad mokinys užduotį atliko nesąžiningai, užduoties atlikimas vertinamas nepatenkinamai);

Mokiniams draudžiama:

 • nešiotis į gimnaziją brangius daiktus, nereikalingus mokymuisi;
 • vartoti necenzūrinius žodžius;
 • rūkyti bet kokios rūšies cigaretes gimnazijoje ir jos teritorijoje;
 • neštis į gimnaziją ir vartoti alkoholinius ir energetinius gėrimus, kvaišalus ir kitas psichotropines medžiagas;
 • nešiotis sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus, degius skysčius;

Už blogą pamokų lankomumą taikomos šios drausminimo priemonės:

 • per mėnesį be priežasties praleidus daugiau kaip 10 pamokų, klasės auklėtojas informuoja tėvus;
 • per pusmetį be priežasties praleidus daugiau kaip 20 pamokų, mokinį svarsto gimnazijos Gerovės komisija ir mokytojų taryba;
 • nepagerėjus lankomumui, mokinys gali būti pašalintas iš gimnazijos iki vienos savaitės. Nutarimą šalinti priima direktorius, pasitaręs su klasės auklėtoja ir pavaduotoja ugdymui. Nutarimas įforminamas direktoriaus įsakymu;
 • ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinių elgesio taisyklių laužymas), pritarus gimnazijos tarybai, mokinys šalinamas iš gimnazijos.

Už labai gerą mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą  mokiniams taikomos šios skatinimo priemonės:

 • pareiškiama padėka;
 • mokiniai apdovanojami diplomais, prizais, asmeninėmis dovanėlėmis;
 • nemokamai organizuojama pažintinė ekskursija.

Reikalavimai mokinių aprangai:                     

 • mokinys kasdien turi vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, avėti švarius batus;
 • papuošalus ir įvairius aksesuarus mokiniams leidžiama nešioti saikingai, jie neturi kelti pavojaus aplinkiniams;
 • viršutinius rūbus ( kepures, striukės, paltus it t.t.)  mokiniai privalo palikti rūbinėje;
 • mokinių plaukai turi būti tvarkingi ir švarūs, netrukdantys darbui pamokose;
 • sportinę aprangą  mokiniai privalo dėvėti tik sportinių renginių, kūno kultūros pamokų metu;
 • mokiniai   privalo dėvėti gimnazisto uniformą (privalomas rusvas švarkas merginoms ir vaikinams, tamsios spalvos sijonas arba tamsios spalvos kelnės merginoms ir tamsios spalvos kelnės vaikinams – šventėms, kasdienai –  galima dėvėti šventinę uniformą arba megztuką su gimnazijos emblema, tamsios spalvos sijoną arba tamsios spalvos kelnes merginoms ir tamsios spalvos kelnes vaikinams), gimnazistų vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolį:
 • kiekvieną dieną, išskyrus penktadienį (laisvos aprangos dieną) ir ypač šaltas ir karštas dienas, mokiniai privalo dėvėti uniformos rusvos spalvos kostiumo švarką, segėti gimnazisto ženklelį arba dėvėti   megztuką su gimnazijos emblema, tamsios spalvos kelnes  arba tamsios spalvos sijoną;
 • šventinių gimnazijos, rajono, respublikos renginių, egzaminų, įskaitų metu mokiniai privalo dėvėti uniformos rusvos spalvos švarką ir segėti gimnazisto ženklelį, dėvėti tamsios spalvos sijoną  arba tamsios spalvos kelnes.
Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages